Phương Pháp Chiết Khấu Luồng Thu Nhập: Cổ Phiếu Cao Su Đồng Phú DPR

 photo DPR_DCF method_2007_p-001.png

 photo DPR_DCF method_2007_p-002.png

 

 photo DPR_DCF method_2007_p-003.png Continue reading “Phương Pháp Chiết Khấu Luồng Thu Nhập: Cổ Phiếu Cao Su Đồng Phú DPR”

Cao Su Đồng Phú-DPR (I): Cổ Phiếu “Undervalue”?

Công Ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HOSE : DPR) Continue reading “Cao Su Đồng Phú-DPR (I): Cổ Phiếu “Undervalue”?”