Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (HNX: DAE)

DAE thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực xuất bản và sách giáo khoa ngành giáo dục.

Vào 14/02/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu DAE:

  • Thị giá cổ phiếu DAE: 17,000 VNĐ
  • Giá trị sổ sách DAE xấp xỉ: 20,600 VNĐ

Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh DAE trong giai đoạn 2006-2015


Phần bình luận và phân tích được trình bày tại hội thảo định kỳ Value-Investing Workshop

One thought on “Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (HNX: DAE)

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s