Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD)

DAD thuộc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực xuất bản và sách giáo khoa ngành giáo dục. DAD sở hữu  một công ty con và bốn công ty liên kết.

Công ty TNHH MTV (trách nhiệm hữu hạn một thành viên) Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam là cổ đông lớn chiếm hơn 40% vốn điều lệ và đồng thời sở hữu những công ty “đối thủ” khác trong cùng thị phần cạnh tranh.

Công ty con và các công ty liên kết có “sở hữu chéo” cổ phiếu DAD trong danh sách cổ đông nội bộ.

Vào 14/02/2017, so sánh thị giá và giá trị cổ phiếu DAD:

Thị giá cổ phiếu DAD: 16,300 VNĐ

Giá trị sổ sách DAD xấp xỉ: 17,000 VNĐ


Bên dưới là lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh DAD trong giai đoạn 2008-2015

* EPS là Lãi cơ bản trên một cổ phiếu và mức lãi này có thể suy giảm thêm sau khi trừ các chi phí thù lao, lương, thưởng dành cho ban giám đốc và hội đồng quản trị.

One thought on “Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD)

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s