Công ty Cổ phần Hà Giang, Mã Chứng Khoáng HGM

hgm_ha-giang_2008_2015_p-001

Tác giả trình bày về sự kiện thoái vốn “nhóm cổ phiếu SCIC”  tại bài viết “Tăng Trưởng: “Thị Giá vs. Thị Trường”, và đồng thời là phạm vi quan sát.

Thông tin về so sánh “Earning yield vs. Bond yield” tại bài viết “Bạn Chọn Cổ Phiếu Theo “Nguyên Tắc” Nào?”, bao gồm lãi suất trái phiếu ngân hàng ACB và tập đoàn VinGroup.

Quan Sát

Trích dẫn ngắn gọn các thông tin từ báo cáo kiểm toán độc lập:

Deloitte, hãng kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị khoản đầu tư gần 70 tỷ đồng vào công ty cổ phần thép Cao Bằng theo giá gốc trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Deloitte lưu ý về khoản chi phí công ty HGM chưa ghi nhận hơn 7,5 tỷ đồng trong năm tài khóa 2015 theo luật khoáng sản.

Vấn đề cần nhấn mạnh (xem chi tiết tại thuyết minh báo cáo tài chính 2015).


Tình huống nếu bạn sở hữu toàn bộ cổ phiếu HGM, nhựa Bình Minh, và phải chọn thời điểm để thoái vốn nên:

Bạn sẽ chọn phương pháp nào?

  1. Đấu giá trực tiếp
  2. Phương pháp P/E (Price to earning tương ứng 20x; 15x; 10x)
  3. Phương pháp cung cầu (Số lượng bên mua lớn hơn bên bán)
  4. Phương pháp khác

 

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s