So Găng “Thị Giá vs. Giá Trị” Cổ Phiếu DPR (II), 2008-2015

Mối Liên Hệ EPS và Giá Trị Sổ Sách

Hiệu suất sinh lời trung bình trên tổng vốn kinh doanh

Chỉ số tài chính này cho thấy mối liên hệ giữa một bên là khả năng mang lại lợi nhuận (từ sức mạnh nguồn thu), và phần còn lại là tổng vốn kinh doanh (từ hiệu quả tài chính) được đầu tư trên một cổ phiếu.

DPR có chỉ số này đạt xấp xỉ 35% vào 2006, tăng cao nhất vào 2011 (42%), và tiếp theo giảm “không phanh” xuống dưới 7% vào cuối năm 2015.

Khi so sánh nhóm cổ phiếu tăng trưởng (nhóm A) gồm WCS (Bến Xe Miền Tây), GDT (Gỗ Đức Thành), và nhóm cổ phiếu “Undervalue” (nhóm B) có DAP (Công ty Đông Á), DPR (Cao Su Đồng Phú), tác giả nhận thấy những điểm nổi bật:

Hiệu suất sinh lời trên tổng vốn kinh doanh cao thường đi kèm với tỷ lệ lợi nhuận sau thuế dành phân bổ EPS cao cho nhóm A, và ngược lại đối với nhóm B.

Nhóm A có khả năng tăng trưởng doanh thu, và đạt hiệu quả đầu tư tài chính tốt trong thời gian dài.

Nhóm B có tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu, thông qua mở rộng nhanh hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính, cao hơn khả năng mang lại lợi nhuận trên cùng một cổ phiếu.

Xu hướng hiệu suất nhóm A thường ổn định theo chiều hướng đi lên, so với nhóm B thì biến động có chiếu hướng đi xuống “đối chiếu giá trị trung bình trong năm (5) năm”. Ví dụ giá trị trung bình 2011-2015 vs. 2006-2010

 photo DPR_Low capitalization rate_group B_dap_dpr_2008_2015.jpg

 photo DPR_High capitalization rate_group A_WCS_GDT_2008_2015.jpg

So Găng “Thị Giá và Giá Trị”, 2008-2015

Thị Giá Luôn Thay Đổi

Tác giả không dự đoán về thị giá cổ phiếu này, và không có bình luận gì về xu hướng tăng lên hay giảm xuống-mã chứng khoán DPR- trong tương lai.

Số liệu so sánh thị giá cao nhất và thấp nhất hằng năm với giá trị sổ sách “DPR” giai đoạn 2007-2015

 photo DPR_history price record_2007-2015_CHART.jpg

Giá trị sổ sách cổ phiếu thay đổi chậm, mang nhiều yếu tố phụ thuộc vào tăng trưởng hiệu suất sinh lời trung bình trên tổng vốn kinh doanh trong thời gian dài.

Quan Sát

Vậy “cân nặng” giá trị cổ phiếu DPR như thế nào?

Sức nặng giá trị phụ thuộc vào khả năng sinh lợi trên nguồn doanh thu. Công ty dựa vào nhóm tài sản ngắn hạn và dài hạn để tạo ra Lợi nhuận thuần sau thuế (LNTST) (ý tác giả là hiệu quả “giá trị tài sản”). Tiếp theo giá trị này được chia đều theo lãi cơ bản và cổ tức trên mỗi cổ phiếu, phần còn lại được phân bổ cho nhóm tài khoản thuộc vốn chủ sở hữu.

Theo kinh nghiệm riêng, tác giả giới hạn “sức nặng” thông qua dùng chỉ số giá trị một cổ phiếu theo vốn kinh doanh lưu động (Net-Current-Asset Value per share), và theo lượng tiền mặt sau khi đã trừ đi toàn bộ nợ phải trả (Net-Cash-Asset Value per share) để so sánh.Các lợi nhuận tăng thêm, nếu có, từ nhóm tài sản dài hạn trong tương lai là phần “thưởng” bổ sung thêm dành cho nhà đầu tư thận trọng.

Bài viết chỉ mang tính trao đổi học thuật, đọc giả tự chịu trách nhiệm và rủi ro trong ứng dụng. Vui lòng đọc kỹ phần “Miễn Trừ Trách Nhiệm” và “Công Bố Rủi Ro” là một phần không tách rời với thông tin trong bài viết này.

Những bài viết liên quan về “Thị Giá vs. Giá Trị”:

So Găng “Thị Giá vs. Giá Trị”: Cổ Phiếu GDT 2007-2015

Nhà Đầu Tư Thông Minh: Kết Quả Kỳ Vọng

Tác giả chỉ giới hạn bài viết trong phạm vi khái niệm “Margin of Safety” khi so sánh thị giá và giá trị sổ sách.

Ghi chú:

Hiệu suất sinh lời trên vốn kinh doanh có thể tìm thấy bằng cách lấy lợi nhuận thuần sau thuế (LNTST) dùng phân bổ cho EPS chia cho tổng giá trị sổ sách. Một cách tính khác dùng Lãi cơ bản (Earning per share, EPS) chia cho giá trị sổ sách (Book value per share, BV) trên cùng một cổ phiếu.

Benjamin Graham viết về khái niệm và ứng dụng “Net-Current-Asset Value”, và “Net-Cash-Asset Value” trong quyển sách “Security Analysis: Principles and Technique” xuất bản năm 1934.

 

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s