Cổ phiếu “Undervalue” DAP (II): So Sánh Chỉ Số EPS

Lãi suy giảm cơ bản trên cổ phiếu

Xu Hướng EPS

Công ty Đông Á (lĩnh vực bao bì, đóng gói), mã chứng khoán DAP trên thị trường UpCOM, có Tỷ lệ lợi nhuận gộp trung bình “mỏng” (A thin gross margin) quanh 12% cho thấy chi phí đầu vào sản xuất khá cao, và giá bán rất cạnh tranh dẫn đến Tỷ lệ lợi nhuận thuần sau thuế (LNTST) phân bổ cho cổ phiếu phổ thông có xu hướng bằng phẳng (A flat net profit margin) chỉ đạt dưới 5% trong 2008-2015.


 

DAP duy trì số lượng cổ phiếu phổ thông thấp, xấp xỉ 1,680,00 cổ phiếu, và lãi cơ bản trung bình trong 8 năm là 6,073 đồng.

So Sánh EPS

Làm sao để so sánh và đánh giá EPS đối với cổ phiếu “Undervalue”?

Các công ty tại thị trường UpCOM có những qui định bắt buộc về báo cáo tài chính, phần thuyết minh, và cung cấp thông tin cho cổ đông khác với thị trường chính thức VN-Index.

Tác giả đưa ra các hướng nhìn “cận cảnh” (A closer look) đối với nhóm cổ phiếu này để phân tích trong phạm vi EPS.

DAP trình bày thêm Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS), và Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Adjusted EPS) trong báo cáo tài chính là điểm cần quan sát.

Bên dưới là bảng so sánh chỉ số EPS trong báo cáo tài chính và phần thuyết minh:

 

Nguồn: Báo cáo tài chính 2015, 2014


Bình Luận

Tác giả muốn nhấn mạnh đến tính chính xác EPS rất quan trọng, nên một dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ có thể dẫn đến các nhận định theo hướng khác nhau (“Garbage in-Garbage out”).

Nhà đầu tư thận trọng sẽ xem xét chi tiết các khoảng tăng hay giảm trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, sau đó so sánh bản báo cáo định kỳ với kết quả phân tích độc lập.

Những bài viết liên quan về EPS:

Bạn Chọn Cổ Phiếu Theo “Nguyên Tắc” Nào?

Nhà Đầu Tư Thông Minh: Nhận Định Về Lãi Cơ Bản Trên Cổ Phiếu (EPS)

Câu hỏi mở rộng

Tác giả bổ sung phần- “Câu hỏi mở” (Open Questions)-, dành cho những nhà đâu tư quan tâm sâu hơn về cổ phiếu DAP:

  • Công ty DAP có kế hoạch để cắt giảm chi phí, và tăng trưởng lợi nhuận cụ thể như thế nào?
  • Các nguồn lợi nhuận DAP đến từ nhóm khách hàng nào, nội bộ hay mạng lưới phân phối khác?
  • Công ty có tình hình nợ xấu dành cho tài khoản phải thu, dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho như thế nào?
  • Chi phí cho ban quản lý tăng hay giảm so với hiệu quả kinh doanh?

 

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s