Cổ phiếu “Undervalue”: Mã Chứng Khoán DAP (I)

Công Ty Cổ Phần Đông Á (UpCOM)

 


Khảo Sát Và Tiếp Cận

Công ty DAP có hoạt động sản xuất trong lĩnh vực bao bì carton, cung cấp cho thị trường chính tại Khánh Hòa thành phố Nha Trang. Tổng công ty Khánh Việt (viết tắt là KHATACO) có vốn nhà nước, đồng thời là công ty mẹ và cổ đông lớn.

Tác giả trình bày rút gọn thống kê số liệu tình hình tài chính, và tính giá trị sổ sách DAP trong giai đoạn 2008-2015. Sau đó bài viết sẽ đi sâu vào so sánh giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (Book value per share) với thị giá trên thị trường UpCOM.

Benjamin Graham trình bày về cổ phiếu “Undervalue” trong chương một (1) tại quyển sách “Intelligent Investor”.


Warren Buffett giới thiệu về khái niệm và kinh nghiệm ứng dụng phương pháp này- dưới tên gọi “Cigar Butt”-, trong thư gởi cổ đông “năm 1989”, mục “Mistakes of the First Twenty-five Years (A condensed Version)”.

Điểm Nhấn

DAP có giá trị sổ sách (hữu hình) trên một cổ phiếu (Book value per share), và giá trị trên một cổ phiếu theo vốn kinh doanh lưu động (Net-Current-Asset Value “NCAV” per share) lần lượt là 38 ngàn đồng và 25 ngàn đồng vào ngày cuối tháng 12 năm 2015.

Theo bảng thống kê giao dịch mã chứng khoán DAP, thị giá cổ phiếu này giảm từ 29 ngàn đồng vào quý 4 năm 2015 xuống quanh 20 ngàn đồng vào tháng 6 năm 2016.

DAP có thị giá cổ phiếu thấp hơn giá trị sổ sách (hữu hình) trên một cổ phiếu vào thời điểm bài viết.

Bình luận

Các cổ phiếu có thị giá thấp hơn giá trị sổ sách thường mang các yếu tố: không có tính hấp dẫn cao về ngành nghề đang kinh doanh, hoặc không phổ biến trên thị trường “có thể” vì tốc độ phát triển doanh thu, vân…vân./.

Tác giả đã giới thiệu về phương pháp tiếp cận trong bài viết phân tích công ty Gỗ Trường Thành, mã chứng khoán GDT: “Cổ Phiếu GDT: “Sức Nặng Giá Trị” 2008-2015”.


Trích dẫn:

“Tác giả thử đi so sánh hai biểu đồ trong kỳ 2009-2015: (1) Thị giá cao nhất và thấp nhất cổ phiếu GDT mỗi tháng, và (2) Giá trị sổ sách (hữu hình) của chính cổ phiếu này trong cùng giai đoạn.

Thị giá GDT trên một cổ phiếu đột ngột tăng cao xấp xỉ 37 ngàn đồng vào tháng 11 năm 2009 sau sự kiện lần đầu phát hành ra công chúng (IPO), quay đầu xuống thấp quanh 12 ngàn đồng tại thời điểm tháng 11 năm 2012,  và lại lên cao ở mức 39 ngàn đồng trong tháng 11 năm 2015.

Giá trị sổ sách GDT “có lúc” vượt qua thị giá cổ phiếu này vào cuối năm 2012, và theo xu hướng đi lên.”

Nhà đâu tư thông minh “có thể” sẽ luôn tìm hiểu về chất lượng cổ phiếu trong quyết định tài chính, và mỗi cá nhân rút ra các bài học kinh nghiệm khác nhau cho bản thân về biến động thị giá trên thị trường chứng khoán.

 Trích dẫn: bài viết-“Giá Trị Chất Lượng và Stock Yield” Cổ Phiếu: “Tay Trong Tay”.

“Giá trị chất lượng của công ty đại chúng phải luôn đi kèm với chính chỉ số Hiệu suất sinh lời trung bình trên cổ phiếu (Stock Yield) đó.”

Tác giả chỉ giới hạn bài viết trong phạm vi khái niệm “Margin of Safety” khi so sánh thị giá và giá trị sổ sách.

Ghi chú:

 Thị trường UpCOM (Unlisted Public Company Market) là tên gọi của thị trường giao dịch chứng khoán dành cho các công ty đại chúng (CTĐC) chưa niêm yết chính thức, và được tổ chức tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán (SGDCK) Hà Nội.

 Net current assets value (NCAV) được tìm thấy bằng cách lấy tổng giá trị tài sản ngắn hạn trừ đi cho tổng nợ phải trả ngắn hạn (viết khác đi là Vốn kinh doanh lưu động).

 Phương pháp tiếp cận cổ phiếu Undervalue yêu cầu sự am hiểu kiến thức kế toán và kinh nghiệm ứng dụng quản lý tài chính doanh nghiệp.

 

2 thoughts on “Cổ phiếu “Undervalue”: Mã Chứng Khoán DAP (I)

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s