Cổ Phiếu WCS Tăng Trưởng EPS Trên 17%, 2008-2015

Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây (WCS)


Khảo Sát Và Tiếp Cận

Tác giả trình bày phần tóm tắt ngắn gọn thống kê số liệu tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh WCS trong giai đoạn 2008-2015. Sau đó bài viết sẽ đi sâu vào chỉ số phân tích tài chính, tiếp theo tìm hiểu sự liên hệ trên một cổ phiếu một phần về khả năng “sinh lợi” , và phần còn lại là giá thị trường.

Các bình luận và quan sát dành cho cổ phiếu này dựa trên nền tảng khái niệm “Margin of Safety” trong đầu tư chứng khoán, đồng thời phù hợp với phong cách “Nhà đầu tư thận trọng”

Điểm Nhấn

Công ty Bến Xe Miền Tây, cổ phiếu WCS, có thị giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam xấp xỉ 385 tỷ đồng tương ứng với giá một cổ phiếu là 154 ngàn đồng vào thời điểm cuối tháng 12 năm 2015. Tỷ lệ thị giá này trên “giá trị trung bình” một cổ phiếu giai đoạn 2008-2015 là 11 lần, mức độ tăng trưởng  lợi nhuận thuần trên một cổ phiếu phổ thông cơ bản khoảng 17% trong 8 năm  và đồng thời cao hơn mức phát triển chung của thị trường VN-Index (khoảng 8,22%)

Diễn giải: Cột mốc mức tăng trưởng hằng năm tính theo mức giá thị trường VN-Index vào cuối mỗi tháng 12-năm 2008 (330 điểm), và -năm 2015 (570 điểm)

Biểu đồ:


  • Lợi nhuận thuần biên sau thuế cao thường mang lại hiệu suất sinh lời trên vốn kinh doanh cao.
  • Lợi nhuận cơ bản trên một cổ phiếu tăng gần 400% từ mức 5,403 đồng năm 2008 đến 19,113 đồng năm 2015
  • WCS giữ mức tổng chi phí trên doanh thu thấp, và giảm từ 17,56% năm 2008 xuống 9,16% năm 2015

 WCS duy trì tình hình tài chính mạnh với chỉ số khả năng thanh khoản tức thời  luôn cao hơn so với tiêu chuẩn ngành (chỉ số thông thường: cần hai đồng vốn lưu đồng cho một đồng trong nợ phải trả ngắn hạn)

Tỷ lệ Vốn Lưu Động trên Lợi Nhuận Thuần (sau thuế) cho thấy: WCS chỉ cần trung bình một đồng vốn mang lại một đồng lợi nhuận. Riêng năm 2015, WCS gởi tiết kiệm ngân hàng 90 tỷ đồng trong tài sản ngắn hạn, tương ứng gần 2 lần lợi nhuận thuần.

Bạn Nghĩ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s